Счетоводно обслужване на бюджетни предприятия

Ние в Ти Ес Джи Акаунтинг сме специализирани в счетоводното обслужване на бюджетни предприятия и разпоредители с държавни средства.

Въпреки наглед тежката административна и отчетна система на приходите и разходите в държавните предприятия, ние се стремим да оптимизираме процесите, документацията и начините на отчитане.


Специализирани в бюджетното счетоводство и ТРЗ обслужването, нашите клиенти - детски градини и училища, са спокойни за финансовата отчетност и изпълнението на бюджета.

Това, което предлагаме, е специалист на място, който е на Ваше разположение във връзка с консултации, оформяне и изготвяне на всички отчети, справки, документи.

Предлагаме и дистанционна помощ и консултации, но предпочитаме директния контакт от гледна точка на това, да бъдем запознати с всички аспекти.

Нашите специалисти са с дългогодишен опит в държавните институции. Това, което правим за вас и не само, е:
 • Контрол на разходите и приходите, който при бюджетните разпоредители е от основно значение. Затова ние отделяме доста от времето си точно на надзора по разходването на бюджетните средства и изпълнението на плана;
 • Приходни и разходни документи: издаване на приходни документи – осчетоводяването на всяка една транзакция в бюджетните предприятия се проверява детайлно от нас. За правилната им обработка имат съществено значение: характерът на транзакцията, нейният произход, данъчен риск- ние преценяме всичко това. Отделяме огромно внимание и на това дали един разход е допустим, дали лицето, което го е направило, е запознато с всички рискове, дали документа има всички нужни реквизити. Също така дали има бюджет за тази транзакция, ощетява ли се той по този начин;
 • Изготвяне на амортизационни планове на активите над определените прагове. Начисляване на амортизации и отчитането им пред МФ;
 • Изготвяне и поддържане на списъци с активи, изписани като разход;
 • Осчетоводяване на банкови извлечения и отнасянето им към съответните правилни параграфи – Едно от най-важните за бюджета неща e осчетоводяването на приходно – разходната част чрез разплащанията. Стремим се и успяваме да следим стриктно отпуснатите бюджети и параграфи на банковите (или в брой) транзакции. Всеки в бюджетната сфера знае, че това е едно от най-важните неща;
 • Изготвяне и подписване на платежни нареждания, свързани с дейността на бюджетното предприятие;
 • Изготвяне на месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета – Касовият отчет за бюджетното предприятие е един от най-важните отчети, които се предават. Приходно- разходната част на държавни, местни и дофинансиращи дейности дават информация за изпълнението на бюджета, параграфното изпълнение и наличните средства по дейности и параграфи. Изготвяне на прогнозни бюджети по дейности и параграфи. Оптимизиране на приходно-разходната част;
 • Изготвяне на тримесечни и годишни оборотни ведомост за изпращане към МФ и тяхното консолидиране – процес, които е тежък, тъй като е съпътстван от множество справки за ангажименти, амортизации и други;
 • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на отчетността на МФ, МО и разпоредители с бюджетни средства;
 • Изготвяне на прогнозни бюджети по дейности и параграфи. Оптимизиране на приходно-разходната част;
 • Изготвяне на трудови договори, досиета и всички необходими документи във връзка с персонал –педагогически, непедагогически, административен и други;
 • Изготвяне и навременно подаване на всички декларации към държавните институции – НАП, НОИ, НСИ;
 • Извършване на инвентаризации на годишна или по-къса база;
 • Отчитане на програми;
 • Отчитане на средства от ЕС;

Счетоводство на училище

При училищата бюджетното счетоводство е само държавна дейност. Въпреки многото програми от МОН и сложното им отчитане, основен и съществен дял от счетоводната работа е ТРЗ транзакциите и декларирането им. Наглед лесно, счетоводството на училищата има своята специфика и изисква доста добро познаване на материята, параграфите и програмите.

Счетоводство на детска градина

Счетоводното отчитане на детски градини е доста сложно – при тях имаме и местна и държавна дейност. Също така имаме събиране и администриране на държавни такси за всички деца. Отчитането на храната е друг доста важен аспект при счетоводството на една детска градина. И не на последно място важно е да познаваме параграфите, програмите и отчитането на труда.

Необходими стъпки за счетоводство на детска градини или училища 

Накратко, в няколко стъпки, какво е необходимо за счетоводното обслужване на детски градини и училища, както и това, с което ще разполагате в наше лице:

 • Лична среща, за да се запознаем с дейностите и счетоводните Ви програми (включително Ващата трз програма);
 • Необходимо е да разберем Вашата нужда от главен или оперативен счетоводител на място. Имате ли нужда от Завеждащ административна служба (ЗАС), ТРЗ специалист?;
 • Необходимо е да се запознаем с обема на работа;
 • Преди да започнем работа подписваме договор и ни предоставяте пълномощно за ел. услуги в НАП, НОИ, НСИ, БНБ и други;
 • Ние се ангажираме да Ви предоставим специалист на разположение според обема и договореността;
 • Консултации по всяко време. Човек на място, за да реши всички ваши казуси и нужди от счетоводител;
 • Дистанционна работа и комуникация е възможна, но в Ти Ес Джи Акаунтинг предпочитаме лична консултация и контакт.

Търсите счетоводител за Вашата бюджетна организация?

Запазете си час за счетоводна консултация - получи експертно решение. 

Препоръки от клиенти

Ползвам изцяло съветите Ти Ес Джи Акаунтинг и мога да разчитам на тях. Доволна съм! За всичко, което се интересувам, получавам отзивчивост и адекватен отговор. Добре, че ви има 🙂

Надя Андреева

Art Director and Photographer

Всички от екипа на счетоводна кантора Ти Ес Джи Акаунтинг са коректни, точни и винаги са насреща, за да ти помогнат във вземането на решения. Комуникацията с тях е винаги лесна.

Мариян Цолов

Управител Супер Глу ООД